แผนการเรียนรู้สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

การก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ทั้งบุคลากรภายใน และนักศึกษา จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยระบบการเรียนรู้แบบดิจิทัล

COMPASSION

เข้าใจและสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี มี Mindset และมุมมองที่เปิดกว้าง เข้าใจความต้องการ ปัญหาและวัตถุประสงค์ของผู้อื่น

AGILITY

ฝึกฝนเครื่องมือการทำงานแบบ Agile เพื่อปรับวิธีการทำงานให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ และเพิ่มผลลัพธ์ ความเร็วในการทำงาน

SOCIAL AND EMOTIONAL INTELLIGENCE

จัดการอารมณ์และความเครียดของตนเอง พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม พัฒนาทักษะในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สร้างความร่วมมือและลดความขัดแย้งในเชิงบวกได้

CREATIVE THINKING

เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้วิธีการและเครื่องมือที่ทำให้ไอเดียสร้างสรรค์กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ

CRITICAL THINKING

พัฒนาวิธีการคิดแบบ Design Thinking พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และวิธีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์

GLOBAL INTELLIGENCE

เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก เรียนรู้กรอบแนวคิดและแนวโน้มที่สำคัญที่สร้างผลกระทบทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ

RESILIENCE

พัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจ (Resilience) เพื่อพร้อมเรียนรู้จากความล้มเหลว และ Growth Mindset เพื่อเอาชนะความท้าทายและข้อจำกัด

NEW ECONOMY LEADERSHIP

พัฒนาทักษะการสร้างความร่วมมือกับทีมงานด้วยการคิดถึงเป้าหมายและความต้องการของทีมงาน รวมถึงทักษะในการสื่อสารแบบมุ่งผลลัพธ์กับทีมงาน