หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและ YourNextU

การก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ทั้งบุคลากรภายใน และนักศึกษา จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยระบบการเรียนรู้แบบดิจิทัล