SOCIAL AND EMOTIONAL INTELLIGENCE

จัดการอารมณ์และความเครียดของตนเอง พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม พัฒนาทักษะในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สร้างความร่วมมือและลดความขัดแย้งในเชิงบวกได้

CREATIVE THINKING

เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้วิธีการและเครื่องมือที่ทำให้ไอเดียสร้างสรรค์กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ

CRITICAL THINKING

พัฒนาวิธีการคิดแบบ Design Thinking พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และวิธีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์

GLOBAL INTELLIGENCE

เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก เรียนรู้กรอบแนวคิดและแนวโน้มที่สำคัญที่สร้างผลกระทบทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ

RESILIENCE

พัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจ (Resilience) เพื่อพร้อมเรียนรู้จากความล้มเหลว และ Growth Mindset เพื่อเอาชนะความท้าทายและข้อจำกัด

NEW ECONOMY LEADERSHIP

พัฒนาทักษะการสร้างความร่วมมือกับทีมงานด้วยการคิดถึงเป้าหมายและความต้องการของทีมงาน รวมถึงทักษะในการสื่อสารแบบมุ่งผลลัพธ์กับทีมงาน

CURIOSITY

ปรับใช้ Mindset แบบ Agile ในการเรียนรู้และการทำงาน เปิดรับความคิดเห็นที่นำไปสู่โอกาสในการพัฒนา พัฒนา Growth Mindset เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดและอุปสรรค

NETWORKING

พัฒนาทักษะในการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่มีความหลากหลาย พัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อผลลัพธ์ร่วมกันของเครือข่ายและขององค์กร